Bezwaar, beroep of klacht

Als u het niet eens bent met een besluit, beslissing of behandeling kunt u in een aantal gevallen bezwaar maken, beroep instellen of een klacht indienen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit, kunt u bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij degene die het besluit heeft genomen. Dit kan de gemeenteraad, het college van B&W of de burgemeester zijn. Bij het bekendmaken van een besluit staat altijd of u bezwaar kunt maken en bij wie u dat kunt doen.

Op de pagina Bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente leest u hoe u bezwaar kunt maken.

Beroep instellen

Het bestuursorgaan waartegen u bezwaar maakt, moet een beslissing nemen op uw bezwaar. Als u het oneens bent met deze beslissing, dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij rechtbank Gelderland.

Het besluit blijft gelden, ook als u een beroepschrift indient. In spoedgevallen kunt u de voorzieningenrechter van rechtbank Gelderland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Op de pagina Beroepschrift indienen op de website van de gemeente leest u hoe u beroep kunt instellen.

Klacht indienen

Wordt uw brief niet tijdig beantwoord, bent u onheus behandeld of heeft u klachten over gedragingen van bestuurders of ambtenaren? Dan kunt u een klacht indienen bij het college van Heerde. De onafhankelijke klachtenfunctionaris behandelt rechtstreeks klachten tegen bestuurders.

Op de pagina Klacht indienen op de website van de gemeente leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Meer informatie