Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004163/